МЕНЮ

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
КАНТОРАТА
ДЕЙНОСТ
ПРОЦЕДУРИ
ТАРИФА
ЗА КОНТАКТИ
ВРЪЗКИ

ДЕЙНОСТ

Чл.14, ал.1 от Закона за частните съдебни изпълнители: „Частният съдебен изпълнител е независим и при изпълнение на своите функции се подчинява само на закона.”.   

В дейността си се ръководя от максимата, че поддържането на добро име и практика създава предпочитания към тези, които постигат по- добри резултати. 

Дейността на частния съдебен изпълнител се състои  в извършване на изпълнителни действия, което се инициира от взискателя, като процедурите на отделните изпълнителни действия са уредени с разпоредбите на ЗЧСИ, ГПК, ЗОЗ, ТЗ, ЗЗД и на всички други нормативни актове, свързани с изпълнение на неговите функции.

При предствяне на изпълнителния лист или друг акт подлежащ на изпълнение, частният съдебен изпълнител:

- събира вземания на физически и юридически лица, а при възлагане от Държавата- и публични вземания;

- извършва: въводи във владение на физически и юридически лица на недвижими имоти, предаване на движими вещи, изпълнителни действия срещу длъжници, които са задължени да изпълнят определено действие;

- налага запори като обезпечение върху имущество на длъжници по обезпечителни производства;

- по възлагане от пристъпилият към изпълнение заложен кредитор, извършва предаване на заложеното имущество, по реда на чл.35 от Закона за особените залози, във вр. с чл. 414 от Гражданско процесуалния кодекс;

- по възлагане от пристъпилият към изпълнение заложен кредитор, извършва продажба на заложено имущество по реда на Закона за особените залози или по реда на Гражданско процесуалния кодекс;

- извършва запечатване на помещения, оборудване, превозни средства, по реда на чл.651 от Търговския закон.

 

  

 

 

 

 

Член на Контролния съвет на Камарата
Частен съдебен изпълнител
Георги Георгиев

гр.Силистра
ул."Отец Паисий" 5
 ет.1 тел:(086) 83 39 29
e-mail: ggeorgiev_enforcement@b-trust.org