МЕНЮ

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
КАНТОРАТА
ДЕЙНОСТ
ПРОЦЕДУРИ
ТАРИФА
ЗА КОНТАКТИ
ВРЪЗКИ

ПРОЦЕДУРИ

1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

При предствяне на изпълнителния лист или друг акт подлежащ на изпълнение, частният съдебен изпълнител:

- събира вземания на физически и юридически лица, а при  възлагане от Държавата- и публични вземания;

- извършва: въводи във владение на физически и юридически лица на недвижими имоти, предаване на движими вещи, изпълнителни действия срещу длъжници, които са задължени да изпълнят определено действие;

- налага запори като обезпечение върху имущество на длъжници по обезпечителни производства;

- по възлагане от пристъпилият към изпълнение заложен кредитор, извършва предаване на заложеното имущество, по реда на чл.35 от Закона за особените залози, във вр. с чл. 414 от Гражданско процесуалния кодекс;

- по възлагане от пристъпилият към изпълнение заложен кредитор, извършва продажба на заложено имущество по реда на Закона за особените залози или по реда на Гражданско процесуалния кодекс;

- извършва запечатване на помещения, оборудване, превозни средства, по реда на чл.651 от Търговския закон.  

2.Вие имате изпълнителен лист, с който Ви е присъдено парично вземане. Какво следва да предприемете?

 Процедурата е уредена в чл.323 и сл. от ГПК, чл.337 и сл. от ГПК, чл.16 и сл. от ЗЧСИ и чл.19 от ЗЧСИ.

 3.Вие имате изпълнителен лист, с който  е присъдено  предаване владението на недвижим имот. Какво следва да предприемете?

  Процедурата е уредена в чл.323 и сл. от ГПК, чл.415 и сл. от ГПК и чл.19 от ЗЧСИ.   

4.Вие имате изпълнителен лист, с който е присъдено предаване на движима вещ  Какво следва да предприемете?

Процедурата е уредена в чл.323 и сл. от ГПК, чл.414 и сл. от ГПК и чл.19 от ЗЧСИ

5.Вие имате изпълнителен лист, с който е присъдено изпълнение от длъжник на определено действие. Какво следва да предприемете?

Процедурата е уредена в чл.323 и сл. от ГПК, чл.419 и сл. от ГПК и чл.19 от ЗЧСИ

6.Вие имате обезпечителна заповед за налагане на запор върху движима вещ, банкови сметки или дялове в търговско дружество. Какво следва да предприемете?

Процедурата е уредена в чл.319, ал.1, чл.343, ал.1, чл.344, ал.1 и 2, чл.390 и 398 от ГПК и чл.19 от ЗЧСИ.

7.Вие имате вписан в регистъра по особените залози договор за особен залог и извлечение от него за вписано обезпечение и за започване на изпълнение. Какво следва да предприемете?

Процедурата е уредена в чл.35 от ЗОЗ, чл.18, ал.4 и чл.19 от ЗЧСИ.

  

 

 

 

 

Член на Контролния съвет на Камарата
Частен съдебен изпълнител
Георги Георгиев

гр.Силистра
ул."Отец Паисий" 5
 ет.1 тел:(086) 83 39 29
e-mail: ggeorgiev_enforcement@b-trust.org